ترجمه مقاله ISI

ترجمه مقاله ISI

از آنجا که ترجمه مقاله ISI طیف گسترده ای از خدمات را به صنایع، از جمله بهداشت و درمان، تولید، نرم افزار، خدمات مالی، روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی را ارائه می دهد پس بسیار حائز اهمیت است که این گونه مقالات توسط مترجمینی ترجمه گردد كه با اصلاحات و مفاهیم مربوط به زمینه تحقیقی مقاله آشنایی داشته باشد و از همه مهمتر، ترجمه این گونه مقالات تنها آشنایی به زبان انگلیسی کافی نیست بلکه باید به زبان علمی مقاله مورد نظر شما نیز آشنایی داشته باشد. از اینرو، آسیا تایپیست در این راستا اقدام به جمع آوری گروهی از مترجمین فارغ التحصیل در رشته و گرایش های مختلف متون دانشگاهی از سراسر کشور کرده است تا ترجمه مقاله ISI را با حداکثر کیفیت به شما عزیزان عرضه نماید.

فرآیند دریافت سفارش ترجمه مقاله ISI به این صورت می باشد:

  • ثبت نام در وبسایت و ثبت سفارش
  • بررسی متن و برآورد قیمت و اعلام آن به متقاضی
  • بعد از توافق درباره بعد مالی ترجمه، متن به همکار مترجم ارسال می گردد؛ در این مرحله با توجه به اینکه متن ترجمه زیر مجموعه کدامیک از رشته ها می باشد، متناسب با آن به مترجم مختصص ارسال می گردد.
  • بعد از دریافت فایل ترجمه، این فایل به دو نفر از همکاران دیگر ارسال می گردد تا صحت ترجمه بررسی گردد.
  • بعد از اتمام فرآیند ارزیابی، فایل ترجمه به متقاضی ارسال می گردد.